برگه نخست: محصولات: کنسرو نخودفرنگی

نام محصول: کنسرو نخودفرنگی
توضیحات: محتویات:
نخود سبز ، نمک طعام ، آب .
وزن خالص : 15 ± 380 گرم   وزن آبکش : 58%
محصول قیمت: 0 ریال
مطلب مرتبط: